"Om kort te maken, ende naecktelijck mijn sinne te segghen, houde ick, dat soo weynigh eenigh Huys-Vaders Ampt is […] sijn ghesinde te dwinghen tot sijn, of te verbieden een ander, dan sijn Religie, ende oeffeninghe van dien (aenlocken, vermanen, ende berispen, en zy schoon niemandt verboden) even so weynigh is oock eenigh Overheydts Ampt sijnen Ondersaten tot of van eenige Religie, of exercitie van dien (niet jegen d’eerste beschreven politique rechten zijnde) te dwinghen."
– D.V. Coornhert

Coornhert Correspondentie

Een samenwerkingsproject van het Huygensinstituut en de Coornhertstichting met als doel om alle brieven van en aan Coornhert, voorzien van metadata en een register, onder te brengen in de databank Early Modern Letters Online (EMLO). Uitvoerders zijn dr. R. Buning & mr. dr. J. Gruppelaar. 

Het briefmateriaal bestaat uit vier onderdelen:

  • de (101) brieven uit het Brieven-Boeck inhoudende honderdt brieven van D.V. Coornhert (in Colom, Wercken, Deel. III), zie hier (Bibliotheek van de UvA);
  • de (63) Becker-brieven (in: B. Becker, Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D. V. Coornhert, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 25, 's- Gravenhage, 1928, pp. 197-321;
  • de (49) overige (deels opdracht-) brieven in de Wercken, passim;
  • een nog onbekend aantal onuitgegeven brieven in archieven.

De digitale uitgave (PDF) van de brieven uit het Brieven-boeck en de overige brieven uit de Wercken is in voorbereiding (publicatiedatum: april 2018).

Een selectie van de brieven wordt hertaald en uitgegeven in 2020: Coornhert in brieven (mr. dr. J. Gruppelaar i.s.m. dr. A. Gelderblom).

Hieronder enkele voorbeelden van brieven van de hand van Coornhert.

 


Afbeelding bovenaan deze pagina: brief van Dirk Volkertsz. Coornhert aan Christoffel Plantijn, 26 februari 1584 (fragment van blad 2, collectie Koninklijke Bibliotheek, zie website).

 

D.V. Coornhert aan zijn broer Frans, Brief VI uit het Brieven-Boeck.

 

Bladzijde uit brief van Coornhert aan Abraham Ortelius, 15 juli 1578 (collectie Koninklijke Bibliotheek, zie website).

Logo Coornhert Stichting footer