Biografische publicaties en Coornhertstudie

In chronologische volgorde:

C. Boomgaert, ‘Het leven van D.V. Coornhert’, in: D.V. Coornhert. Wercken, Tournay: Gouda 1612.

Cornelis de Bie, ‘Theodorus Corenhert. Plaedt-snijder van Amstelredam, gheboren anno 1522. ende ghestorven anno 1590’, in: Het gulden cabinet van de edel vry schilderconst, 1662, pp. 454-455.

P.G. Witsen Geysbeek, Dirk Volkertsz. Coornhert, in: Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 2, 1822, pp. 75-93.

A.J. van der Aa, ‘Dirk Volkertszoon Coornhert’, in: Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 3, 1858, pp. 696-704.

C. Lorentzen, Dieryck Volkertszoon Coornhert, Der Vorläufer der Remonstranten, ein Vorkämpfer der Gewissensfreiheit. Versuch einer Biographie, Jena 1886.

F.D.J. Moorrees, Dirck Volckertszoon Coornhert. Notaris te Haarlem, de Libertijn, bestrijder der gereformeerde predikanten ten tijde van Prins Willem I, Schoonhoven, 1887.

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, ‘Dirk Volkertszoon Coornhert’, in: Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde, 1888-1891,  pp. 168-169.

W. Dilthey, 'Auffassung und Analyse des Menschen im 15. und 16. Jahrhundert', in: Gesammelte Achriften II, Leipzig, Berlijn 1914, m.n. 93-108.

Jan Pieter de Bie, Lambregt Abraham van Langeraad en Jakob Loosjes,  ‘Dirk Volkertszoon Coornhert’, in: Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 2, 1908-1918, pp. 212-249.

O. Rinck-Wagner, Dirk Volkertsz. Coornhert. Mit bes. Berücksichtigung seiner politischen Tätigkeit, Berlin 1919.

‘Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1922’, in: Den Gulden Winckel, Jaargang 21, (1922), pp. 182-184.

B. Becker, ‘Thierry Coornhert et Christophe Plantin’, in: De Gulden passer, Jaargang 1, nr. 3, (1923), pp. 97-123.

B. Becker, ‘Het leven van D.V. Coornhert und seine Verfasser’, in: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 1925, pp. 1-18.

B. Becker, Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert (= Rijks Geschiedkundige Publicatiën, kleine serie, 25), Martinus Nijhoff: ’s Gravenhage 1928.

Arie Zijderveld, ‘Coornhert’, in: De Gids, Jaargang 94, (1930), pp. 330-348.
(Naar aanleiding van Bruno Becker, Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert  [ = Rijks Geschiedkundige Publicatiën, kleine serie. 25], Martinus Nijhoff: 's Gravenhage 1928.)

P.J. Blok en P.C. Molhuysen, ‘Dirk Volkertszoon Coornhert’, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10 (1937), pp. 207-215.

H. Bonger, Dirk Volkertszoon Coornhert. Studie over een nuchter en vroom Nederlander, 1941.

K. ter Laan, ‘Dirk Volkertszoon Coornhert’, in: Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid, 1952, pp. 100-102.

G.P.M. Knuvelder, ‘Dirk Volkertszoon Coornhert (1522-1590)’, in: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2, Malmberg: Den Bosch 1971, pp. 94- 102.

H. Bonger, Leven en werk van D.V. Coornhert, G.A. van Oorschot: Amsterdam 1978.

Arie-Jan Gelderblom, Marijke Meijer Drees, e.a., ‘Introductie’, in: Boeventucht, Dick Coutinho: Muiderberg 1985, pp. 9-13.

H. Bonger, A.-J. Gelderblom, ‘Nawoord’, in: Weet of rust. Proza van Coornhert, Querido: Amsterdam 1985, pp. 116-123.

G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, ‘Coornhert, Dirck Volckertszoon’, in: De Nederlandse en Vlaamse auteurs, 1985, De Haan: Weesp 1985, pp. 146-147.

H. Bonger, D.V. Coornhert, ‘Inleiding’, in: Op zoek naar het hoogste goed, Ambo: Baarn 1987, pp. 13-16.

H. Bonger, J.R.H. Hoogervorst, M.E.H.N. Mout, I. Schöffer, J.J. Woltjer, (red.), Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht, Zutphen 1989 .

C.G. Fleurkes, ‘Dirck Volckertszoon Coornhert en zijn bijdrage aan de Nederlandse cultuur der zestiende eeuw’, in: Neerlandia, Jaargang 94, (1990), pp. 147-152.

G. Voogt, Constraint on Trial. Dirck Volckertsz Coornhert & Religious Freedom, Kirksville 2000.

Mirjam van Veen, Dirck Volckertszn Coornhert, Uitgeverij Kok: Kampen 2009.

J. Gruppelaar, ‘Ter inleiding’, in: D.V. Coornhert: Politieke geschriften. Opstand en Religievrede, AUP: Amsterdam 2009, pp. 7-31.

Ruben Buys, De kunst van het weldenken. Lekenfilosofie en volkstalig rationalisme in de Nederlanden (1550-1600), Amsterdam 2009.

M. Roobol, Landszaken. De godsdienstgesprekken tussen gereformeerde predikanten en DV. Coornhert onder leiding van de Staten van Holland (1577-1583), Amterdam 2005. Ook verschenen in het Engels, Disputation by Decree. The Public Disputations between Reformed Ministers and Dirck Volckertszoon Coornhert as Instruments of Religious Policy during the Dutch Revolt (1577-1583), Leiden/Boston 2010.

J. Gruppelaar, G. Verwey (red.), D.V. Coornhert (1522-1590): polemist en vredezoeker. Bijdragen tot plaatsbepaling en waardering, Amsterdam 2010.

Ruben Buys (red.), Coornhert in het klein. Korte teksten over deugd, onwetendheid en volmaakbaarheid (Amsterdam Golden Age Series), Amsterdam 2011.

J. Gruppelaar, J. Pieters (red.), Un certain Holandois. Coornhert en de vragen van zijn tijd, Hilversum 2014.

F. Sierhuis, The Literature of the Arminian Controversy. Religion, Politics, and the Stage in the Dutch Republic, Oxford 2015.

Ruben Buys, Sparks of Reason. Vernacular rationalism in the Low Countries 1550-1670, Hilversum 2015.

J. Gruppelaar, ‘Inleiding: godgeleerd zwijgen, onthechting en naastenliefde’, in: idem (ed.), D. V. Coornhert, Zedekunst, dat is wellevenskunste, Hilversum 2015, pp. 13-39.

J.P. Burger, Coornhert, licht in Europa. Hoe een Amsterdams filosoof de grondslagen legde voor de moderne wereld, 2016 (opgenomen voor de volledigheid, want lees kritische recensie).

Wim Cerutti e.a., Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590). Een strijdbare Haarlemse humanist, Haarlem 2018.

Ilja Veldman, Coornhert als prentmaker en inspirator van kunstenaars, Catalogus bij de tentoonstelling in de Janskerk, Haarlem 2018.

Ruben Buys,  ‘Coornhert, Dirck Volckertsz’, in Dictionnaire des Pays-Bas au Siècle d'or; De l'Union d'Utrecht à la Paix d'Utrecht (1579-1713), p. 165-167, CNRS Éditions: Paris 2019.


 

Logo Coornhert Stichting footer